صنعت سرگرمی و تفریح امارات تا سال ۲۰۲۱ می تواند ۴۵ میلیون گردشگر جذب کند