فصل جدید همکاری های گردشگری با آفریقای جنوبی در راه است.