خسارت ۲۰میلیاردی به بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده جهان در تبریز