فدراسیون جهانی شهرهای توریستی بررسی کرد؛روندهای اقتصاد گردشگری در ۲۰۱۸