سیگنال روشن در رفتار سرمایه‌گذاران؛همصدایی خانواده گردشگری برای توزیع سفر