عضو فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری:از اسطوره‌ها باید جاذبه گردشگری بسازیم