«فوربس» در گزارشی بررسی کرد سبک‌های نوظهور سفر در سال ۲۰۱۹