کشورهای اسلامی باید از ظرفیت‌های گردشگری استفاده کنند