گردشگری و تحول دیجیتالی در دنیای هوشمند الزامی نیست؟